TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
ปันรักให้น้อง 2
2013-04-23
ปันรักให้น้อง
31 มกราคม 2556
แจ้งเลื่อนวันจัดงานปันรักให้น้อง

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทาง Paradise Park ขอแจ้งให้ทราบเรื่องงาน Paradise Ride for Love (ปันรักให้น้อง)

ซึ่งเดิมจะจัดในวันที่ 13-17 ก.พ. 56 มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนวันในการจัดงาน ออกไปสักระยะ ทั้งนี้ ทาง Paradise Park จะแจ้งให้ทราบ

ถึงวัน และเวลาในการจัดงาน อีกครั้งค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ