TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
รายชื่อธนาคาร และวันปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่
2016-12-27
ธนาคาร วันที่หยุดให้บริการ จำนวนวัน
1.ธนาคารไทยเครดิต วันที่ 1 ม.ค 60 1
2.ธนาคารยูโอบี วันที่ 1 ม.ค 60 1
3.ธนาคารอิสลาม วันที่ 1 ม.ค 60 1
4.ธนาคารธนชาต วันที่ 1 ม.ค 60 1
5.ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 1 ม.ค 60 1
6.ธนาคารกรุงไทย วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
7.ธนาคารซิตี้ CITY ADVANCE วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
8.ธนาคารกสิิกรไทย วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
9.ธนาคารซีไอเอ็มบี วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
10.ธนาคารเกียรตินาคิน วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
11. The Wisdom Exclusive Center วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
12.ธนาคารกรุงเทพ วันที่ 31 ธ.ค 59 -1 ม.ค 60 2
13.ธนาคารออมสิน วันที่ 31 ธ.ค 59 1
14.ธนาคารทหารไทย เปิดให้บริการทุกวัน -
15.ธนาคารกรุงศรี วันที่ 1 ม.ค 60 1