TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
ยอดเงินบริจาคงาน พาราไดซ์ พุทธบูชามหาสงกรานต์ 2560
2017-04-25
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค มอบเงินบริจาคจำนวน 454,827.00 ที่ได้จากงานพาราไดซ์ พาร์ค "พุทธบูชา มหาสงกรานต์ ๒๕๖๐"
ให้แก่ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับวัดต่างๆ ดังนี้
1. วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2. รร.พระปริยัติ ธรรม วัดวิเศษการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศิริธรรมมณีโชติ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4. วัดโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5. สถานีโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา
7. กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
8. โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์ไทย - จีน สมทบทุนสร้างพระโพธิส้ตว์กวนอิมพันกร จากประเทศจีน