22 กันยายน วันปลอดรถโลก World Car Free Day

  •  18 ก.ย. 66

22 กันยายน วันปลอดรถโลก

          World Car Free Day หรือ วันปลอดรถโลก เริ่มจัดขึ้นในช่วงวิกฤติน้ำมันในต้นปี พ.ศ. 2543 ซึ่งกลุ่มผู้ส่งน้ำมันส่งออกหรือโอเปก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดการผลิตน้ำมันดิบลง ทำให้ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในโลกมีน้อยลง ราคาน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน เมืองต่าง ๆ ในยุโรปจึงเริ่มจัดงานวันปลอดรถโลก หรือ World Car-Free Day

ในวันที่ 22 กันยายน หรือวันใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทำให้หลายหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญ ร่วมจัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองกันมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้คน รณรงค์ลดการเดินทางแบบ 1 คน 1 คัน เปลี่ยนมาเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS MRT ARL รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และรถโดยสารประจำทาง รวมถึงการเดินเท้าและปั่นจักรยาน เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนลดปัญหาการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ  

          MBK ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้รถขนส่งสาธารณะ หรือเดินทางไปด้วยกัน ในวันปลอดรถโลก (World Car-Free Day) วันที่ 22 กันยายน 2566 หรือหากทำได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนและทำให้โลกเรามีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

 

World Car Free Day 02