เช็กเอกสารทำบัตรประชาชน เตรียมให้ครบก่อนไปเขต!

 •  05 เม.ย. 67

หากจะพูดถึงสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าคุณคือคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุอย่างครบถ้วน 'บัตรประชาชน' ถือเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึง เพราะใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตน เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องพกติดตัวก็ว่าได้ และหากมีเหตุให้ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่จะต้องใช้อะไรบ้าง บทความนี้มาตอบให้ครบจบทุกประเด็นแล้ว

ความรู้ทั่วไปในการทำบัตรประชาชน

ก่อนจะเตรียมเอกสารทำบัตรประชาชนใหม่ อันดับแรก เราควรมีความรู้ความเข้าใจในเอกสารราชการประเภทนี้เสียก่อน โดยบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่า บัตรประชาชนนั้น เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนและพิสูจน์ตัวบุคคลในการติดต่อราชการ ทำธุรกรรม นิติกรรม รับบริการและสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล เช่น การเลือกตั้ง การเปิดบัญชีธนาคาร การสมัครงาน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นอกเหนือจากจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ที่สามารถทำบัตรประชาชนได้ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี รวมถึงยกเว้นการทำบัตรประชาชนให้แก่บุคคลบางกลุ่มด้วย ได้แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป, นักบวชทุกศาสนา, ผู้พิการ เดินไม่ได้ เป็นใบ้ ตาบอดทั้งสองข้าง รวมถึงผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือน, ผู้ที่อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศและไม่สามารถยื่นเรื่องขอทำบัตรประชาชนได้

ยื่นเอกสารทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง?

สำหรับเอกสารทำบัตรประชาชนนั้น ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวล โดยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาเช็กและเตรียมให้ครบถ้วนก่อนออกไปทำบัตรใหม่ได้ที่นี่

เอกสารสำหรับทำบัตรประชาชนครั้งแรก

สำหรับผู้ที่ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เด็ก ๆ ที่อายุครบ 7 ปี กฎหมายกำหนดให้ทำบัตรประชาชนภายใน 60 วันหลังจากอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท โดยมีเอกสาร ดังนี้

 • สูติบัตรหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่ราชการออกให้
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลทั้งของเด็ก และของบิดามารดา (ถ้ามี)
 • กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ต้องนำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมาแสดงด้วย
 • กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว ต้องนำใบมรณบัตรมาแสดงด้วยเช่นกัน

เอกสารสำหรับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหาย

กรณีที่บัตรประชาชนหาย สามารถไปทำใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความ แต่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน มีค่าธรรมเนียมขอทำบัตรใหม่ 20 บาท ซึ่งต้องทำภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรหาย หากเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท โดยเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 • เอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายและออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
 • หากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน สามารถนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและอายุเกิน 20 ปีมายืนยันตัวตนได้

เอกสารสำหรับทำบัตรประชาชนกรณีบัตรชำรุด

หากบัตรชำรุดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ลบเลือน หรือสาเหตุอื่น ๆ จะต้องทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน มีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนดก็จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาทเช่นกัน โดยเอกสารทำบัตรประชาชนกรณีบัตรชำรุด มีดังนี้

 • บัตรประชาชนเดิมที่ชำรุด
 • เอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายและออกโดยราชการ
 • หากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน สามารถนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและอายุเกิน 20 ปีมายืนยันตัวตนได้

เอกสารสำหรับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ

โดยปกติ บัตรประชาชนจะมีอายุ 8 ปี ซึ่งวันออกบัตรและวันหมดอายุจะระบุไว้ชัดเจนบนหน้าบัตร โดยสามารถขอทำได้ก่อนและหลังบัตรหมดอายุ 60 วัน หากเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • บัตรประชาชนเดิมที่หมดอายุ
 • หากบัตรประชาชนเดิมหมดอายุไปแล้วเป็นเวลานาน ต้องพาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไปยืนยันตัวตนด้วย
   

ทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

สถานที่ทำบัตรประชาชน

เตรียมเอกสารทำบัตรประชาชนครบแล้ว คุณสามารถไปทำบัตรประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยนำเอกสารไปติดต่อที่จุดบริการประชาชนของรัฐเหล่านี้

 • สำนักงานเขต
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเทศบาล
 • จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
 • จุดบริการด่วนกรุงเทพมหานคร (BMA Express)

โดยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่คุณเข้าไปกดบัตรคิว ยื่นเอกสารทำบัตรประชาชน ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ถ่ายรูป และชำระค่าธรรมเนียม รอไม่นานก็จะได้บัตรประชาชนใบใหม่สำหรับใช้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
    
ทำบัตรประชาชนครั้งแรก บัตรชำรุด หรือบัตรหมดอายุ ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่แบบเร่งด่วน เตรียมเอกสารทำบัตรประชาชนให้ครบ แล้วมาทำบัตรใหม่ได้ที่จุดบริการด่วนกรุงเทพมหานคร ชั้น G โซน Paradise Service ศูนย์การค้า Paradise Park เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-18.30 น. จองคิวล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน BMA Q รับคิววันละ 30 คน หรือสามารถ Walk In เข้ามาใช้บริการได้ โดยรองรับคิว Walk In ได้ 80 คิวต่อวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Call Center โทร. 1285

 

ข้อมูลอ้างอิง: 

การทำบัตรประจำตัวประชาชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/4052/การทำบัตรประจำตัวประชาชน