Babies Genius

Babies Genius

  • Paradise Park
  • Floor 4
  • Category EDUCATION PARADISE
  • Description

    ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน – 6 ขวบ สอนโดยโปรแกรมจากประเทศอังกฤษ โครงเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปทรง ความเหมือนความแตกต่าง จำนวน การเรียงลำดับ เพลงและบทกลอน ดนตรี และ คนตรีคลาสสิค เล่านิทาน เล่านิทาน โดยหุ่นมือ ศิลปะ งานฝีมือ เกมส์ และอื่นๆ